บทที่ 5 เสียงสายเปล่าทั้ง 6 สาย และการเทียบเสียงสายกีตาร์
เสียงสายเปล่าทั้ง 6 สายของกีตาร์คือ

การเทียบเสียงสายกีตาร์
การเทียบเสียงสายกีตาร์ มีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เริ่มฝึกฝน คือการตั้งเป็นคู่ 1(Unison) โดยจำกฎต่อไปนี้
1. เมื่อต้องการให้สายขึงตึงขึ้นหรือมีเสียงสูงขึ้นให้จับลูกบิดประจำสายนั้น ๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและปลายของนิ้วชี้มือซ้าย หมุนออกจากตัว ซี่งหากต้องการให้เสียงต่ำลง ก็หมุนเข้าหาตัว
2. ตั้งเสียงสายที่ 5 ให้ตรงกับเสียง "ลา" (LA หรือ A) ซึ่งจะเทียบได้จากซ่อมเสียงหรือเปียโนซึ่งตั้งเสียงตรงแล้ว สายที่ 5 นี้ต้องมีระดับเสียงตรงกับเสียงลาหรือเสียง 34 โดยเอาเสียงโดตัวแรกของเปียโนเป็นเสียงที่ 1
3. ตั้งเสียงสายที่ 6 โดยใช้นิ้วมือซ้ายกดที่ช่อง V (ผู้เขียนใช้เลขโรมันเพราะช่องต่าง ๆ ของกีตาร์นั้นนิยมบันทึกด้วยเลขโรมัน) ให้ได้เป็นระดับเสียงเดียวกันกับสายที่ 5 สายเปล่าหรือให้ได้เป็นคู่ 1
4. กดนิ้วมือซ้ายบนสายที่ 5 ช่อง V แล้วถือเอาเสียงนั้นเป็นหลักในการเทียบสายที่ 4 สายเปล่า ให้มีระดับเสียงตรงกัน
5. กดสายที่ 4 ช่องที่ V เทียบให้เป็นคู่ 1 กับสายที่ 3 สายเปล่า
6. กดสายที่ 3 ช่อง IV เทียบให้เป็นคู่ 1 กับสายที่ 2 สายเปล่า
7. กดสายที่ 2 ช่องที่ V เทียบให้เป็นคู่ 1 กับสายที่ 1 สายเปล่า เมื่อเทียบเสียงด้วยวิธีนี้แล้ว ให้ตรวจสอบอีกครั้ง ดังนี้

สายที่ 6 สายเปล่าเสียงจะเป็นคู่ 8 กับสายที่ 4 เมื่อกดนิ้วมือซ้ายที่ช่อง II สายที่ 4 สายที่ 5 สายเปล่า เสียงจะเป็นคู่ 8 กับสายที่ 3 เมื่อกดนิ้วมือซ้ายที่ช่อง II สายที่ 3
สายที่ 4 สายเปล่า เสียงจะเป็นคู่ 8 กับสายที่ 2 ช่องที่ III สายที่ 3 สายเปล่า เสียงจะเป็นคู่ 8 กับสายที่ 1 ช่องที่ III
สายที่ 2 สายเปล่า เสียงจะเป็นคู่ 8 กับสายที่ 5 ช่อง II สายที่ 1 สายเปล่าจะให้เสียงเป็นคู่ 8 กับสายที่ 4 ช่อง II และ 2 ช่วงเสียง (2 octaves) กับสายที่ 6 สายเปล่า
และยังสามารถตรวจทานได้อีกดังนี้
1. สายที่ 6 สายเปล่าให้เสียงเป็นคู่ 8 กับสายที่ 5 ช่อง VII
2. สายที่ 5 สายเปล่าให้เสียงเป็นคู่ 8 กับสายที่ 4 ช่อง VII
3. สายที่ 4 สายเปล่าให้เสียงเป็นคู่ 8 กับสายที่ 3 ช่อง VII
4. สายที่ 3 สายเปล่าให้เสียงเป็นคู่ 8 กับสายที่ 2 ช่อง VIII
5. สายที่ 2 สายเปล่าให้เสียงเป็นคู่ 8 กับสายที่ 1 ช่องที่ VII และเป็นคู่ 8 กับสายที่ 6 ช่องที่ VII ซึ่งเป็นช่องเดียวกัน กับสายที่ 1 สายที่ 5 ช่องที่ II ก็เป็นเสียงคู่ 8 กับ สายที่ 2 สายเปล่าเช่นเดียวกัน
6. สายที่ 1 สายเปล่า เสียงจะเป็นคู่ 8 กับสายที่ 5 ช่อง VII และเสียงจะเป็น 2 ช่วงเสียงกับสายที่ 6 สายเปล่า