บทที่ 6 การฝึกดีดสายเปล่าที่ 1
การฝึกดีดสายเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะสมาธิของผู้ฝึกจะสามารถตั้งใจฟังเสียงที่เกิดขึ้นตลอดจนควบคุม ดูแลการทำงานของนิ้วมือขวาได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องพะวงถึงนิ้วมือซ้าย

การฝึกดีดสายเปล่านั้นต้องเอาใจใส่ควบคุมดูแล 3 หัวข้อต่อไปนี้คือ
1. คุณภาพเสียง (Tone quality) ให้เสียงที่ดีดออกมาไพเราะชวนฟัง ไม่แข็งกระด้าง และทุก ๆ นิ้วต้องดีดให้ได้เสียงที่ละม้ายคล้ายคลึงกันมากที่สุดซึ่งความเป็นจริงแล้วลักษณะของเสียงไม่ว่าจะเป็นนุ่มหรือแข็งเพื่อใช้ในการเล่นบทเพลงหากใช้ในอารมณ์ที่เหมาะสมกับเสียงนั้น ๆ แล้ว ก็ถือเป็นคุณภาพเสียงที่ดีทั้งสิ้น แต่ในที่นี้เป็นการฝึกดีดสายเปล่าไม่ใช่เล่นบทเพลง ดังนั้นต้องพยายามดีดเสียงสายเปล่าให้ออกมามีความกระจ่างกังวาน อย่าให้ออกมาแหลมเล็กหรือเสียงแข็งและต้องควบคุมให้ได้เสียงกระจ่างกังวานตลอดเวลา จนกระทั่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องควบคุม คือเป็นไปตามความรู้สึกจริง
2. ความดังของเสียง (Intensity) ให้เสียงที่ดีดออกมาดังฟังชัดเจนเท่า ๆ กันทุกเสียง
3. การต่อเนื่องของเสียง (Connection of Sound) ให้เสียงที่ดีดออกมามีระยะห่างของเสียงเท่า ๆ กันไม่ว่าเล่นเร็วหรือเล่นช้า

ทั้งสามหัวข้อนี้ต้องควบคุมให้ดีดออกมาแต่ละครั้งได้ครบทั้ง 3 หัวข้อ เมื่อทำจนเป็นนิสัยหรือเป็นธรรมชาติแล้ว การเล่นเพลงต่าง ๆ จะเหลือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพียงสิ่งเดียวนั่นคือความรู้สึกของเพลงหรือที่เรียกกันว่าอารมณ์เพลง ตรงกันข้าม แม้ว่าตัวผู้เล่นจะมีความรู้สึกของบทเพลงดีเยี่ยมสักเพียงใดก็ตาม บทเพงนั้นจะไพเราะสมบูรณ์ไปไม่ได้ หากข้อใดข้อหนึ่งใน 3 หัวข้อนี้บกพร่อง

การดีดสายเปล่านี้เป็นพื้นฐานแรก ก่อนการเล่นประกอบนิ้วมือซ้าย เพราะเมื่อถึงขั้นตอนที่นิ้วมือซ้ายต้องมีบทบาทร่วมด้วยแล้ว หากการดีดนิ้วมือขวายังไม่ดีพอ จะทำให้ยิ่งควบคุมยาก จะเกิดความรู้สึกสับสน เพราะต้องร่วมกันทั้ง 2 มือ

การดีดสายเปล่าที่ 1 นี้ นิ้ว P มือขวาต้องวางอยู่บนสายที่ 5 แต่ให้ด้านข้างซ้ายแตะสายที่ 6 ด้วยเพื่อป้องกันสายที่ 5 และ สายที่ 6 สั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนนี้มาจากคลื่นเสียงของโน๊ตตัว มี (mi หรือ E) สายที่ 1 ส่งกระทบกับเสียงโน๊ตที่เป็นคู่ 5 ที่ต่ำลงมาจากเสียง มี (เสียงที่ดีด) คือโน๊ตตัวลา (LA หรือ A) สายเปล่าของกีตาร์เป็นเสียง ลา ก็คือสายที่ 5 ดังนั้นหากดีดสายที่ 1 และไม่วางนิ้ว P บนสายที่ 5 แล้ว สายที่ 5 จะสั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียง เนื่องเพราะมีคลื่นเสียงที่ส่งกระทบ ไปยังสายที่มีเสียง เป็นคู่ 5 ที่ต่ำลงมาจากเสียง มี โดยเสียงที่เกิดขึ้นนั้น มาจากคลื่นเสียง ที่กระทบสายที่ 5 และ 6 ให้สั่นสะเทือนทำให้เกิดเสียงดังกังวานอยู่แม้เราจะเอานิ้วมือขวามาแตะสายที่ดีดคือสายที่ 1 ให้หยุดสั่นสะเทือนก็ตาม เนื่องด้วยสายที่ 5 และสายที่ 6 สั่นสะเทือนอยู่ ซึ่งหากเราดีดโน๊ตตัวต่อไป จะทำให้เกิดเสียงซ้อนกับเสียงของสายที่ 5 และสายที่ 6 ทำให้ท่วงทำนองของเพลง หรือเสียงที่เกิดขึ้นไม่เป็นเสียงเดียว

การฝึกในระยะเริ่มแรก ต้องเอาใจใส่และถือเป็นกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ต้องทำให้เป็นนิสัย ทำให้เป็นปกติธรรมดา ไม่ผืน ไม่เกร็ง ใด ๆ ทั้งสิ้น

แบบฝึกหัดสายเปล่าที่ 1 (ให้ดีดแบบพักสาย 1)
1. Im .....
2. mi .....
3. am .....
4. ma .....
5. ia .....
6. ai .....
7. ima .....
8. ami .....
9. iam .....
10. aim .....
11. mia .....
12. mai .....