บทที่ 7 การฝึกนิ้ว im ประกอบโน๊ตบนสายเปล่า
การฝึกนิ้ว im
การฝึกนิ้ว im ประกอบโน๊ต ต้องวางนิ้ว P บนสายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ดีดสายที่ 1 นิ้ว P มือขวาวางอยู่บนสายที่ 5 ให้ด้านข้างซ้ายแตะสายที่ 6
ดีดสายที่ 2 นิ้ว P มือขวาวางอยู่บนสายที่ 4 ให้ด้านข้างซ้ายแตะสายที่ 4, 5, 6
ดีดสายที่ 3 นิ้ว P มือขวาวางอยู่บนสายที่ 5 ให้ด้านข้างซ้ายแตะสายที่ 6
ดีดสายที่ 4 นิ้ว P มือขวาวางอยู่บนสายที่ 6
ดีดสายที่ 5 นิ้ว P มือขวาลอยอยู่เหนือสายที่ 6 แต่ให้อยู่โดยเหมือนวางบนสายที่ 7
ดีดสายที่ 6 นิ้ว P มือขวาเหมือนการดีดสายที่ 5 แต่เลื่อนขึ้นตามสัดส่วน
การดีดสายที่ 1 การดีดสายที่ 2 การดีดสายที่ 3
การดีดสายที่ 4 การดีดสายที่ 5 การดีดสายที่ 6

การเตรียมนิ้ว P
การนำนิ้ว P วางบนสายต่าง ๆ นั้น ต้องมีการเตรียมก่อนวาง สำหรับการดีดสายเปล่าให้เตรียมที่โน๊ตตัวสุดท้ายกับนิ้วสุดท้ายที่ดีด เช่น

ตามตัวอย่างที่ให้นี้ โน๊ตตัวสุดท้ายของแต่ละห้องเป็นตัวเดียวกัน เพราะเป็นสายเปล่า (ห้อง a) นิ้ว I เป็นนิ้วสุดท้าย เมื่อดีดนิ้ว นิ้ว I จะต้องยกเตรียม การยกเตรียมต้องให้พร้อมกับจังหวัดที่ดีด หรือทั้งยกทั้งดีดให้เป็นจังหวะเดียวกัน

ดีดนิ้ว i (เริ่มห้อง a) ดีดนิ้ว m ดีดนิ้ว i พร้อมกับยกนิ้ว p

เมื่อดีดนิ้ว m สายที่ 2 (ห้อง b) นิ้ว P ก็วางลงบนสายที่ 4 โดยให้ด้านข้างซ้ายแตะสายที่ 5 และสาย 6 การวางลงนี้ก็เช่นเดียวกันต้องให้พร้อมกับการดีดนิ้ว m หรือทั้งวางทั้งดีดให้เป็นจังหวะเดียวกัน

 คือเมื่อดีดนิ้ว m สุดท้าย นิ้ว P ยกเตรียมพร้อมให้เป็นจังหวะเดียวกันและวางให้เป็นจังหวะเดียวกันกับนิ้ว I ดีดให้ห้อง c
ดีดนิ้ว m
พร้อมกับวางนิ้ว p
ดีดนิ้ว m (สุดท้ายห้อง b)
พร้อมยกนิ้ว p

การดีดนิ้ว im และการวางนิ้ว P นี้ ต้องฝึกให้ได้จนเป็นนิสัย การฝึกใหม่ ๆ ย่อมจะมีความรู้สึกยากหรือเกิดการสับสนขึ้นเป็นธรรมดา อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ทุก ๆ อย่างอาศัยความเข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้น และจึงต้องฝึกฝน ฝึกฝนจึงจะทำได้ เมื่อทำได้อย่างดีจนเป็นนิสัย หรือเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องบังคับแล้วนั้นตัวผู้ฝึกฝนเองเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงความเป็นอิสระ , เป็นธรรมชาติได้ และจะสามารถนำมาใช้งานหรือเป็นสะพานเชื่อมไปยังสิ่งที่สูงกว่าหรือขั้นตอนที่ยากขึ้นตามลำดับ โดยขั้นตอนต่าง ๆ นั้นแท้จริงคือขั้นตอนเดียวกันเนื่องถึงจุดสุดท้าย เพราะทอดทิ้งกันไม่ได้เลย ขั้นตอนที่ว่ายากที่สุดก็มีพื้นฐานมาจากขั้นตอนที่ว่าง่ายที่สุด ดังนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้ว ฝึกไปแล้วก็คือ สิ่งที่ต้องมีต้องเป็นตลอดชีวิตของการเป็นนักกีตาร์คลาสสิค

แบบฝึกหัดดีดนิ้ว im สายเปล่า (ดีดแบบพักสาย)

simile = เหมือนที่ทำอยู่ก่อน (คือดีดนิ้ว im สลับไปอย่างเดิม)